metrica
Meeting RoomMEETING ROOM
Partolium : Erdem Faruk Serin
Erdem Faruk Serin
Export Department

BRAKINGTECH

İzmir, Turkey
oguz@brakingtech.com
http://brakingtech.com/tr/
Product Name Product No OEM No Brand
Caliper Carrier Knorr(Sb7-Sn7) BTC010183
K000026 - MB 000 421 1106 - Z007541
K001273 - 2121591
Caliper Carrier Knorr(Sb7-Sn7) BTC010184
K001528 - Z006590 - 1689314
Caliper Carrier Knorr(Sb7-Sn7) BTC010185
K000027 - Z006582 - MB 000 423 0606
2121592
Caliper Carrier Knorr(Sn6) BTC010186
K001926 - MB 000 421 3106 - K000690
MB 000 421 2006
Caliper Carrier Knorr(Sk7) BTC010193
K004099 - 3 080 0054 01 - 3 080 0055 01
212600 - Z012024
Caliper Carrier Knorr(Sn6) BTC010194
01.303.88.550 - BPW 01.303.88.55.0 - K004679
2379695
Caliper Carrier Knorr(Sl7) BTC010195
Z025197 - K052379K50 - 000 423 1006
Caliper Carrier Knorr(Sm7) New BTC010196
K046498K50 - 0004215706 - 000 421 5706
Z046338
Caliper Carrier Knorr New Model(Sb7-Sn7) BTC010197
K001507 - 1390425 - 1444206
1506735 - 2121596 - 5021171537
K001520 - II197370061 - II334320061
II374230061 - CN2E159 - K011479
Z006590 - 1689314
Caliper Carrier Knorr(Sk7) BTC0101100
Z019050 - K015308 - 3 080 0059 00
3 080 0060 00
Caliper Carrier Knorr(Sb6-Sn6) BTC0101102
K001105 - K002979 - 0203131300
Z000702 - K003673
Caliper Carrier Knorr(Sb7-Sn7) BTC0101103
K001278 - K001278BXW
Caliper Carrier Knorr(Sk7) BTC0101109
K012619 - Z006715 - BPW 01.303.88.56.0
2379697
Caliper Tappet Repair Kit (69Mm) BTK10001
BrakingTecH
Caliper Tappet Repair Kit (69Mm) BTK10002
K010603 - K001300 - K000366
42541413 - K092079 - 802119
42552622 - 0004202382 - 0004204982
1689313 - 81508226031 - 1756389
1008451 - S - 29152
6 - 000 420 4082 - 81.50822.6020
1723417 - 2121858 - 2198394
SP1037053 - 884506 - 1616894
1622785 - 5006028046 - 0501213689
0501215083 - 09.801.06.32.0 - 3 434 3814 00
017696 - M91005201 - M91006201
6500509 - 120019500050 - 22101556
TW04609
Caliper Tappet Repair Kit (69Mm) BTK10003
SerinFren
Caliper Tappet Repair Kit (74Mm) BTK10004
II370760065
Caliper Tappet Repair Kit (74Mm) BTK10005
A0004201382 - 0004201382
Caliper Tappet Repair Kit (74Mm) BTK10006
K000944 - K010604 - 0004200682
0004203982 - 81508226007 - 81508226022
1743421 - 1746824 - 1756389
1448913 - 93162050 - 0980102630
3434380400 - 85317002800 - 81508226032
1759811 - K010606
Caliper Tappet Repair Kit (74Mm) BTK10007
8108226007 - 0004200682 - 0004204248
II304130065 - II179320065 - 1390429
II30413065 - 42541413
Caliper Tappet Repair Kit (69Mm) BTK10008
BrakingTecH Only
Caliper Tappet Repair Kit (69Mm) BTK10009
K046523K50 - 3 434 3823 00 - 3434382300
Schmitz 1227579 - Mercedes Benz 0004230316 - A0004230316
K108004K50 - K108004K64 - K108004K62
2169205
Caliper Tappet Repair Kit (69Mm) BTK10010
K001929 - 81508226027 - 0004204282
K097826K50
Caliper Tappet Repair Kit (69Mm) BTK10011
2169204
Caliper Lever BTK10012
K000259 - K100259 - K000250
1480809 - 1480810
Caliper Lever BTK10013
CKSK.18
Caliper Lever BTK10014
Z002962 - CKSK.18.2
Caliper Lever BTK10015
Z002962
Caliper Lever BTK10016
Z033222
Caliper Lever BTK10017
CKSK.18.1
Caliper Lever BTK10018
Z002881
Caliper Lever BTK10019
BT only
Caliper Lever BTK10020
Z002965 - CKSK.18.3
Caliper Lever BTK10021
SerinFren
Caliper Lever BTK10022
Z002881
Caliper Lever BTK10023
BrakingTecH Only
Caliper Lever BTK10024
BrakingTecH
Caliper Lever BTK10025
BraKingTecH
Caliper Roller Bearing BTK10026
CKSK.14
Caliper Roller Bearing BTK10027
CKSK.14.1
Caliper Roller Bearing BTK10028
BrakingTecH
Caliper Roller Bearing BTK10029
BrakingTecH
Caliper Bridge BTK10030
BrakingTecH
Caliper Bridge BTK10031
BrakingTecH
Caliper Bridge Assembly BTK10032
CKSK.17.1
Caliper Bridge BTK10033
BrakingTecH
Caliper Bridge BTK10034
BrakingTecH
Caliper Bridge Assembly BTK10035
CKSK.17
Caliper Bridge BTK10038
BrakingTecH
Caliper Bridge BTK10039
BrakingTecH